Kampen mot vindkraftverk

/images/vindkrafthav.jpg
En av Industri- og Næringspartiets grunnleggende visjoner er å bevare miljøet. På land ser vi enorme inngrep i urørt natur vi ikke kan tolerere. Det er gitt konsesjoner til utbygging i folks rekreasjonsområder og i folks nærområder, med de støyproblemene dette medfører.

Et hovedproblem ved vindkraftutbyggingen i Norge har vært manglende planløsning. NVE har gitt 22 konsesjoner i områder ikke egnet for vindkraft. Dette er for INP uakseptabelt. Norges kyst- og havområder er lite egnet for vindkraftverk og er unødvendig i Norge.

Vi ser også at det ikke er tilstrekkelig krav til sikring av utslipp som oppsamling av hydraulikk- og smøreolje. Det er en potensiell fare for at dette vil kunne havne i grunnvannet og forurense folks drikkevann.

I nordområdene ser vi at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til urbefolkningen, deres kultur og vil kunne fordrive næringsliv på vidda.

INP vil verne om norsk kraftkrevende industri og de titalls tusen arbeidsplasser innerst i fjorden og langs vår langstrakte kyst.

INP vil stoppe utviklingen av vindkraftverk i Norge. Med det vil INP innføre samme skatteregime for vindkraft som dagens vannkraftverk ved utvidelser og oppgraderinger.

INP vil jobbe for at det blir laget et tilbakevirkende utslippsregelverk like strengt og like omfattende som et hvilket som helst industrianlegg for å hindre smøreolje og hydraulikkoljeutslipp i naturen eller grunnvannet.

Microplast i havet vil være en enda større utfordring her på grunn av den stadige nedslipingen av plastbeskyttelsen på vingene.

INP vil jobbe fokusert for å hindre at havvindkraftverk blir etablert. Vi har en værhard kyst som gjør at vindkraftverk blir lite tilgjengelig for vedlikeholds- personell enten de skal ankomme vindkraftverk med båt eller helikopter.

Slik vi ser det, vil vindkraftverk fordrive annen tradisjonell næring dersom de skal lokaliseres på de få stedene som kan være egnet. Vi ser at driften av slike vil være avhengig av betydelige subsidier, direkte og indirekte offentlige overføringer.