Aktuelle saker

INP sin løsning på strømpriskrisen 


Strømpriskrisen er ikke noe som plutselig dukket opp som troll av esken dagen etter valget 13.september 2021.

Den er et resultat av at man ikke har sett konsekvensene av tidligere vedtak.

Konsekvensen ble varslet av blant annet INP lenge før den inntrådte.


INP er ikke kalibrert med folk som hadde akseptert bort i mot et år i et modus med  en vente og se holdning. Vi ønsker etterrettelige konklusjoner, sunn furnuft og handling.

Det er nok riktig av AP/SP regjeringen med bred støtte fra SV, Rødt og MDG å ikke hoppe på en løsning skutt fra hofta, men der har vår "forståelse" stoppet for lenge siden, beklager.

Vannkraft


INP sin grunnleggende verdi er at ingen andre nasjoner, nasjonale tilslutninger eller organisasjoner skal ha styringsrett over norske naturressurser.  


Kraftproduksjon

INP mener det er viktig med tydelig norsk kommunalt og statlig eierskap i den kraftproduserende industrien, det være seg fornybare kraftprodusenter og mer tradisjonelle vannkraftverkene.

Vindkraft


En av Industri- og næringspartiet’s grunnleggende visjoner er å bevare miljøet. Vindkraftverk på land og på havet er og blir derfor en viktig sak vi vil jobbe for å avskaffe.

På land ser vi enorme inngrep i urørt natur vi ikke kan tolerere.

Det er gitt konsesjoner til utbygging i folks rekreasjonsområder og i folks nærområder, med de støyproblemene dette medfører.

Olje- og gassnæringen


INP ønsker å legge til rette for fortsatt vekst og åpne for en aktiv letevirksomhet ved at det åpnes for nye årlige letekonsesjoner også i Barentshavet. INP ønsker å videreføre leterefusjonsordningen. Dette for å stimulere til konkurranse ved at nye «unge» selskaper tør å satse på norsk sokkel.

Forsvaret


INP ønsker å bygge et sterkt forsvar og vil øke bevilgninger opp mot 2% målet.

INP ser nødvendigheten av utbytting og fornyelse av materiell inkludert reservedelslager på en kontinuerlig basis, slik at større anskaffelser skjer over tid.

Et hvert yrke trenger øvelse for å bli trygge i jobben og for å tilegne seg ferdigheter. INP er derfor av den mening at det må settes av tilstrekkelig midler til å ha et faglig forsvarlig øvelsesnivå, både nasjonalt og internasjonalt.

Beredskap


Covid-19 pandemien har avslørt alvorlige mangler ved norges beredskaps evne, evnen til å være selvforsynte utover 14 dager etter en nedstenging av grensene er alt for dårlig. Vi må som et minimum opp til 6 måneder.

Koronna utbruddet avslørte at flere nasjoner som har gjennom samme avtaleverket fått pklassert medisinaldepo og medisinproduksjon, sørget først for egen befolkning fremfor felleskapet, slik det overnasjonale avtaleverk skulle hindre

Landbruksnæringen


INP vil jobbe for målrettede og gode investeringspakker for landbruket.

Det gir god og trygg verdiskapning med tidsriktige driftsbygninger, lokaler og utstyr for matvareforedling i et innovativt landbruk tilpasset lokale forhold og tilgjengelige ressurser.

Det samme gjelder for dem som har behov for oppgradering og opparbeidelse av dyrbar åkermark, myrområder og jord, samt tiltak for en effektiv utnyttelse av arealene.

unsplash