Tom Noreng


Tom Noreng
Fylkesleder

Hvorfor jeg er med på dette.

Jeg er/vært høyremann som har tenkt så enkelt at uten stabil, økende ,verdiskapning og utvikling går ikke AS Norge rundt på sikt. Vi må holde tritt med og helst være litt i forkant i en tid med akselererende teknologisk utvikling. Da trenger vi industrielle lokomotiver og optimisme. Den viktigste resursen vi har er mennesker, for å få engasjement, skapervilje, lystbetonte og produktive arbeidsplasser må det eksistere gode trygge og forutsigbare rammer. Jeg er bekymret for utviklingen både med hensyn på pengebruk til ukontrollerbare og meningsløse formål og en økende offentlig sektor som vokser i takt med lover, regler og avgifts regime. Det virker som om  sentral-politikere er påvirket av helt andre og tildels overnasjonale, styringsmekanismer enn tidligere. Medienes makt er påfallende. Internasjonale globaliserings-mekanismer som påvirker viktige beslutninger innen energi, ressurser og avgiftspolitikk ser ut til å overskygge signalene fra grasrota. Vindmøller på land er et eksempel og dystert kapittel for seg. Det er skremmende at det kommer snikende en politisk vilje til å påføre industri- og næringsbedriftene økte belastninger og svært uforutsigbare utsikter, basert på et udokumentert klima-scenario som i.flg premissgivere ikke er egnet til å føre politikk etter. Selv om vi forutsetter at fossile utslipp har en viss påvirkning på klimaet, er Norge sitt beste bidrag etter min mening er å produsere olje og gass, utvikle ny teknologi for eksport og lage langsiktige gode rammer for den verdiskapende industrien både for næringen og investorene. De store og reelle perspektivene vedrørende klima og Norges rolle i denne sammenheng må komme tydeligere frem. Ellers er jeg opptatt av at bøndene, våre lokale matprodusenter, får rammer som fremmer utvikling og ikke avvikling. Denne næringen har store positive ringvirkninger og påvirker bosetting i distriktene.  

Jeg ser at INP kan bli et talerør og ubundet organ for svært mange. Dette skjer også på et veldig beleilig tidspunkt. Det er unikt å grunnlegge et parti der man kan tiltrekke seg velgere ved å drive fornuftig, forståelig, faktabasert og ikke farget politikk. Det er mange gode tanker og intensjoner i de forskjellige etablerte partiene sine programmer, men er nok vanskelig å få omsatt til handling, da de omdefineres under makt-iveren med kjøpslåing til det ugjenkjennelige ser det ut som. I media virker det som politikerne er i konstant forsvarsposisjon, og lite konstruktivt kommer til syne.  
La oss håpe vi i INP beholder hovedmålet klart og tydelig – IKKE AVVIKLING, MEN UTVIKLING – og presenter fakta og er 100 % ærlige. Det tenker jeg velgeren setter stor pris på.   I will do my very best, for å sitere hovmesteren