Hordaland Folkeblad - 14. januar 2020


I dagens politiske villnis av meninger, ytringer, skammer og politikere som ignorerer sine velgeres ønske, fremstår nå et nytt parti. Partiet benytter forkortelsen INP, med opphav fra en av de bransjene som blir mest hetset og utsatt for at man blir pålagt uforholdsmessig mye skyld i våre miljø- og klimaspørsmål, olje- og petroleumsindustrien.

INP ble startet opp av konserntillitsvalgt i det som nå heter Equinor ASA, Owe Ingemann Waltherzøe, sammen med mange aktive fagorganisasjonsrepresentanter og andre som også føler behov for endringer i det politiske miljøet i Norge.

Grunnlaget for at man trenger nok et parti i Norge, er veldig enkelt, det er en polarisert vinkling på at man skal avvikle den viktigste faktoren som tilfører den norske stat muligheten til å være et velferdssamfunn. Norge skal derfor avvikle vår inntektskilde og være stor bidragsyter til å rette opp klimatiske utfordringer og miljøproblemer globalt. INP ser et behov for at man skal være med på å ta del i den globale jobben, men det skal ikke gå på bekostning av vårt velferdssamfunn, i den grad det nå ligger i mange av de eksisterende partiers program.

I løpet av kort tid ble det etablert side på Facebook, som samla mange tusen personer som følte seg utsatt for hets ut fra deres levevei, som igjen bidrar til at vi kan ha et velferdssamfunn i Norge.

INP ønsker ikke å sette seg selv på det politiske fargekartet. Vi ser på oss selv som et fremtidig sentrumsorientert moderat parti med verdier fra både høyre og venstresiden i det politiske landskapet. De tradisjonelle styringspartiene har aktivt etterlatt seg et politisk vakuum idet de har valgt å la seg polarisere av ytterfløyene.

Skal man liste opp hva som er viktig for INP ved valget, så skal vi bli assosiert med følgende tanke:

INP ønsker utvikling og ikke avvikling.

Oljeindustrien i Norge er den største bidragsyteren til vårt velferdssamfunn, og vi kan ikke stenge den inntektskilden på en tidsbestemt dato som mange partier påstår, det norske velferdssamfunnet vil bli destruert. Petroleumsindustrien merker usikkerheten i form av reduserte investeringer og blør hardt, med dagens policy om fastsetting av nedstenging. Vi må utnytte de ressursene vi har til å utvikle fremtidens arbeidsplasser, og på den måten trygge vårt velferdssamfunn inn i fremtiden.

Distrikts-Norge sliter med usikker og uviss fremtid. Det er store strekninger til behandlingsplasser, usikker transport i form av ambulanse og fly-/helikoptertransport, nødetatene blir til stadighet utsatt for redusert bemanning og større distrikter. INP ønsker at distriktene skal på lik linje med petroleumsindustrien ha sikre vilkår. Norge er totalt avhengig av våre distrikter for at vi skal vedvare, og skal distriktene blomstre, så må det tilrettelegges og utvikles bedre infrastruktur, sikkerhet og ikke minst arbeidsplasser. Det er derfor viktig å sette nasjonale krav for hva som er akseptable tidsgrenser for nødhjelp og behandling, om vi er bosatt i Kirkenes eller på Sinsen.

Industrien vår som er kraftkrevende, går usikre tider i møte, de er usikker på om de får tilgang på den «grønne kraften» til en fornuftig pris. Vi ser til stadighet at vi skal forsyne Europa med ren energi, i form av vindkraftverk som raserer vår urørte og sarte fauna. Alt skal bli tilsidesatt, for å skaffe «ren energi». INP er motstander av denne utviklingen, og velger å høre på tidligere kartlegginger fra NVE om potensial i hydrakraftverk. NVE har estimert potensiell kraftøkning på 20–30 TWh i eksisterende anlegg, forutsatt ikke store nye eller utvida inngrep i naturen. INP mener at man ved å endre skattestrukturen for disse kan motivere dem til å investere i effektivisering og videreutvikling her, i stedet for å rasere norsk natur med stor infrastruktur for å etablere raserende vindkraftanlegg i vår fauna. Norske husholdninger blir også påvirket av at vi skal bidra med «ren energi» til Europa, vi selger billig og kjøper hjem dyrt. Dette påfører spesielt store økonomiske utfordringer for alle som har lite økonomisk rom, pensjonister, trygdemottakere eller enslige. Det er en sosial urettferdighet som INP ikke ønsker å passivt bivåne.

Helse, omsorg og sykehusregioner blir til stadighet utsatt for reduserte budsjetter. Det burde være en garanti for at man uansett postnummer skal motta de samme statlige ytelsene, det er det ikke, og INP ønsker at slikt skal være en statlig drift av. På den måten ansvarliggjør man den sittende regjering å besørge likeverd og lik behandling uavhengig av hvor man bor. Dette er en viktig del av vårt grunnleggende velferdssamfunn, og som vi ikke bør spare på, vi bruker i dag nesten 11 milliarder på tilskudd til nye el-biler, hvor mange og hvor mye bedre kunne samfunnet hatt det med disse midlene i omsorgsektoren i stedet?

Sikkerheten for arbeidstakere i Norge har blitt svekket over en lengre periode under flere regjeringer. INP skal jobbe for at man kan være sikker på sin jobb og at alle får rett lønn, på like vilkår. Det vil forbedre muligheten for norske arbeidsplasser av norske arbeidsgivere innen alle norske økonomiske soner, på land og sjø. Alle som går på jobb i Norge, skal ha like lønns- og arbeidsvilkår. 

Dette er bare noen av mange punkter INP vil jobbe for skal bli endret. Vi skal vedlikeholde vårt velferdssamfunn, sørge for sosiale goder og utvikle oss til et fremtidsrettet land, med visjoner som gir våre etterfølgere håp for å etablere seg, så vel i distriktene og videreføre gode tradisjoner innen landbruk og industri som i storbyer og sentra for bedrifter der.

INP ser med stor glede frem til å kunne tilføre vår politiske arena et nytt og folkelig parti som ønsker å bidra med nye tanker og vinkler på hverdagens utfordringer.

Bjarte Helland

På vegner av oss i det konstituerte fylkesstyret Vestland til Industri- og Næringspartiet


Les saken her: https://www.hf.no/article/20200114/ARTICLE/200119965/1003/SECTION