Hordaland Folkeblad - 25. Januar 2020


I forbindelse med etablering av Vestland fylke har man nå satt seg et hasardiøst mål. Det nye fylket skal nå innføre elektriske drevne hurtigbåter og ferger.

Til dags dato er det en svært lite utforsket fremdrift, som igjen medfører stor ustabilitet i driftssikkerhet og ikke minst brannsikkerhet. Det var en fergebrann på sambandet Høylandsbygd i 2019, og denne hendelsen kunne fort medført store konsekvenser for dem om bord. Avsløringene som kom i etterkant, var at man hadde benyttet en tradisjonell slukkemetode som viser seg å være svært uheldig. Konsekvensene var at man fikk redegjort Sjøfartsdirektoratets manglende innsikt i fremdriftssystemet, og at det var gitt driftsløyver uten at det foreligger tilfredsstillende slukkemetoder. Det lokale brannvernet og for så vidt mannskapet var ei heller opplært i teknikker som vil kunne hindre spredning og en slukking av brannen.

Industri- og Næringspartiet (INP) stiller seg skeptisk til at man skal forlange at elektrifisering av hurtigbåter og ferger, ut fra den manglende kunnskapen og tilgangen på ressurser til å foreta slukking og redning av personer, i denne fremdriftstypen. Å stille kriterier for å kunne innlevere anbud i forbindelse med runden i 2022/24, at man skal kreve nullutslippsfartøy på bekostning av mer sikre og tradisjonelle fartøy, er å spille et hasardiøst spill med sikkerheten og driftssikkerheten.

INP stiller seg sterkt uenig i at det skal være forbrukerne som skal bære utgiftene ved elektrifisering. Vi ser av «ordføreropprøret» at det er blitt overført store kostnader i distriktene til trafikantene. At vi skal få en formidabel økning av reiseutgifter i distriktene, er uholdbart, det samme gjelder driftssikkerheten til sambandene som skal driftes med el-kraft. Vi kan daglig høre om redusert rutetilbud, hvor årsaken er manglende effekt på opplading eller kapasitet p.g.a. vind.

Ytterligere bekymringer kommer når man snakker med mannskapet om bord i ferger som nylig har vært ute på anbud. INP sette spørsmålstegn ved at man aksepterer redusert bemanning ved innføring av Autopass-/fergeavtaler eller andre digitale betalingsløsninger. Gjennomføring av risikovurdering av reduksjoner på antall mannskap blir gjennomført på en svært lite gunstig måte. Man gjennomfører diverse øvelser som skal «bevise» at man kan redde passasjerer og hindre brannspredning, disse øvelsene skjer til kais i lukket farvann. Enkelte fergesamband har da i samme «forsvar» av redusert bemanning fått som svar at man kan gjennomføre slikt p.g.a. sannsynligvis tilstedeværelse av maritimt personell? Spør man mannskapet på de aktuelle fergene, så er de alle bekymra og håper at ingenting skjer på «deres vakt».

INP vurderer alle fergestrekninger som del av vårt veinett, og noe man ikke skal gå på akkord med når utgangspunktet er sikkerhet. Å redusere antall mannskap om bord i anbudsprosessen er kritikkverdig, da man benytter sikkerheten som en fravikelighet som man kan gå på akkord med mot lavere direkte kostnad. I de nåværende anbudene så ser man at man har flyttet kostnadene fra det statlige/fylket til den enkelte forbruker, og da spesielt dem som ikke er sterkt bemidla. Nasjonalt så ser vi variasjoner fra 15 % og oppover i kostnadsøkning på fergebilletter. At passasjerer er gratis, er tiltenkt en økning i samkjøring, noe som er en grei motivator, men svært urettferdig i distriktene. Vi har mange pendlere som får sterk økning i sine reiseutgifter, noe som igjen vil påvirke befolkningen i distriktene.

INP ønsker en sikker transport innenfor økonomisk fornuftige rammer, som ikke går på bekostning av sikkerheten til passasjerer eller deres økonomi. Dagens veivalg av Vestland fylke er et steg mot å fraskrive seg ansvar for disse elementene, og man bør sikre kompetanse og utstyr til å håndtere slike mulige katastrofer som det vil medføre.

INPs holdning er klar på at vi ønsker å prioritere sikkerhet og driftssikkerhet fremfor å gå på akkord med en visjon om «null utslipp».

Bjarte Helland

På vegne av

Vestland Industri- og Næringsparti


Les hele artikkel her: https://www.hf.no/article/20200125/ARTICLE/200129940/1003/SECTION?fbclid=IwAR1JrF4tAINz8amRSWPQpn1UwCzcGqV_N9_dK6eeRgVRG9ZKQzi_-HIlJrc&loggedin=1