Vestlandsfylke sitt hasardiøse veivalg - 23.01.2020


I forbindelse med etablering av Vestland fylke, har man nå satt seg et hasardiøst mål. Det nye fylke skal nå innføre elektriske drevne hurtigbåter og ferjer.

Til dags dato så er det en svært lite utforsket fremdrift som igjen medfører stor ustabilitet i driftssikkerhet og ikke minst brannsikkerhet. Det var en ferjebrann på sambandet Utbjoa-Borgundøy-Sydnes i 2019, denne hendelsen kunne fort medført store konsekvenser for de som var om bord. Avsløringene som kom i etterkant, var at man hadde benyttet en tradisjonell slukkemetode som viser seg å være svært uheldig. Konsekvensene var at man fikk redegjort Sjøfartsdirektoratets manglende innsikt i fremdriftssystemet, og at det var gitt driftsløyver uten at det foreligger tilfredsstillende slukkemetoder. Det lokale brannvern og for så vidt mannskapet var ei heller opplært i teknikker som vil kunne hindre spredning og en slukking av brannen.

Industri- og Næringspartiet (INP) stiller seg skeptisk til at man skal forlange at elektrifisering av hurtigbåter og ferjer, ut fra den manglende kunnskapen og tilgang på ressurser til å foreta slukking og redning av personer, i denne fremdriftstypen. Å stille kriterier for å kunne innlevere anbud i forbindelse med runden i 2022/24, at man skal kreve null utslipps-fartøy på bekostning av mer sikre og tradisjonelle fartøy, er å spille et hasardiøst spill med sikkerheten og driftssikkerheten.

INP stiller seg sterk uenig i at det skal være forbrukerne som skal bære utgiftene ved elektrifisering er helt feil. Vi ser av «ordfører opprøret» at det er blitt overført store kostnader i distriktene til trafikantene. At vi skal få en formidabel økning av reiseutgifter i distriktene er uholdbart, det samme gjelder driftssikkerheten til sambandene som skal driftes med elkraft. Vi kan daglig høre om redusert rutetilbud, hvor årsaken er manglende effekt på opplading eller kapasitet pga. vind.

Ytterliggere bekymringer kommer når man snakker med mannskapet om bord i ferjer som nylig har vært ute på anbud. INP setter spørsmålstegn ved at man aksepterer redusert bemanning ved innføring av auto pass/ferjeavtaler eller andre digitale betalingsløsninger. Måten gjennomføring av risikovurdering av reduksjoner på antall mannskap, blir gjennomført på en svært lite gunstig. Man gjennomfører diverse øvelser som skal «bevise» at man kan redde passasjerer og hindre brannspredning, disse øvelsene skjer til kais i lukket farvann. Enkelte ferje samband har da i samme «forsvar» av redusert bemanning fått som svar at man kan gjennomføre slikt pga. sannsynlig vis tilstedeværelse av maritimt personell? Spør man mannskapet på de aktuelle ferjene så er de alle bekymra og håper at ingenting skjer på «deres vakt».

INP vurderer alle ferje strekninger som del av vårt veinett, og noe man ikke skal gå på akkord med når man har det utgangspunktet er sikkerhet. Å redusere antall mannskap om bord i anbudsprosessen er kritikkverdig, da man benytter sikkerheten som en fravikelighet som man kan gå på akkord med mot lavere direkte kostnad. I de nåværende anbudene så ser man at man har flyttet kostnadene fra det statlige/fylke til den enkelte forbruker, og da spesielt dem som ikke er sterkt bemidla. Nasjonalt så ser vi variasjoner fra 15 % og oppover i kostnads øke på ferjebilletter. At passasjerer er gratis er tiltenkt en økning i samkjøring, noe som er en grei motivator, men svært urettferdig i distriktene. Vi har mange pendlere som får sterk økning i sine reiser utgifter, noe som igjen vil påvirke befolkning av distriktene.

INP ønsker en sikker transport innenfor økonomisk fornuftige rammer, som ikke går på bekostning av sikkerheten til passasjerer eller deres økonomi. Dagens veivalg av Vestlandsfylke er et steg mot å fraskrive seg ansvar for disse elementene, og man bør sikre kompetanse og utstyr til å håndtere slike mulige katastrofer som det vil medføre.

INPs holdning er klar på at vi ønsker å prioritere sikkerhet og driftssikkerhet fremfor å gå på akkord med en visjon om «null utslipp».

Bjarte Helland

På vegne av Vestland Industri- og Næringsparti (INP)