Våre verdier og prinsipper


INP støtter vårt konstitusjonelle monarki der Hans Majestet Kongen er landets formelle overhode, og den lovgivende og utøvende makt er lagt til folkevalgte organer, henholdsvis Storting og Regjering.


INP ønsker imidlertid å utvikle demokratiet videre ved å gi folket anledning til å bli hørt gjennom rådgivende folkeavstemninger i viktige saker.  

 

INP mener at Norge fortsatt skal være et selvstendig land og vil kjempe imot EU medlemskap og reversere de suverenitetsavståelser som vekslende regjeringer har gitt EU gjennom EØS-avtalen.   

Ytringsfriheten er det viktigste prinsippet vi har i demokratiet, med fri meningsutveksling og rett til organisering i arbeidslivet som grunnpilarer, men den gir ikke rett til å utøve krenkende adferd.

 

INP er et religionsnøytralt parti og mener alle bør ha like muligheter til å utøve sin religion når dette ikke påfører samfunnet eller enkeltpersoner ulemper. Norsk lov skal alltid stå over religiøse regler.


Forsvaret er en garanti for å hevde suverenitet og må i større grad innrettes mot å kunne forsvare eget territorium. INP sier ja til NATO, men ser også nødvendigheten av å styrke det militære samarbeidet i Norden. Vi ønsker obligatorisk verneplikt for alle, men at de operative styrker består av yrkesmilitære vervede og profesjonelle soldater.

 

Vi vil samarbeide med FN og regionale organisasjoner for å bidra til stabilitet, sikkerhet og økonomisk utvikling.   


INP vil bygge et humant og inkluderende velferdssamfunn, med fokus på helse, næring og velferd, som ser den enkeltes behov, tar vare på de som trenger det og kan tilrettelegge for mestring og utvikling for de med utfordringer.  


I arbeidslivet er trepartssamarbeidet mellom stat, arbeidsgivere og arbeidstakere en modell som bidrar til velstand for alle, samtidig som konkurransekraften til norsk industri og næringsliv bevares. Moderate lønnsforskjeller i samfunnet er en nøkkel til stabilitet og harmoni, og derfor vil INP aktivt bekjempe alle former for sosial dumping.

 

INP vil sikre den private eiendomsretten. Retten til eiendom er viktig for tryggheten til den enkelte – og samfunnet som helhet. En sunn balanse mellom offentlig og privat eierskap har gjort Norge til et høyproduktivt land med en velfungerende velferdsstat. Norsk natur på norske hender.

 

Vi skal sørge for en god og rettferdig velferdsstat for alle, uansett hvor du bor eller hvem du er.

 

Vår miljøpolitikk skal ha tiltak som faktisk virker og være blottet for kostbare symboltiltak.

 

Vi skal sørge for at vår industri og vårt næringsliv har konkurransedyktige betingelser.