KJERNESAKER


Norge en energinasjon

Industri- og Næringspartiet (INP) vil verne om og utvikle Norge som energinasjon.

INP er imot en hver form for privatisering av Equinor. 

Vi skal sikre og prioritere vannkraften som forsyner norske hustander, det offentlige, næringslivet og industri i Norge. Vi vil prioritere det norske markedet før evt. eksport via utenlandkablene. 

Elektrifisering av sokkelen ser vi på som ren symbolpolitikk uten rot i den fornuftige tankerekken, som bør ligge til grunn for en slik forretningsidè.

Industri- og næringsutvikling

INP ønsker en sterk satsing på nyindustrialisering. Vi mener det er avgjørende for AS Norge å satse på utvikling fremfor avvikling.

Olje- og gass næringen, inkludert leverandørindustrien, er på mange måter det norske næringslivets lokomotiv økonomisk, finansielt og teknologisk.

Videreforedling av råvarer skal ta Norge fra å være en råvarekoloni, til å bli leverandør av høyteknologiske utstyrsløsninger, kompetanse, ved siden av landbruksvarer og fiskeprodukter. INP mener det er til det beste for miljøet at råvarer blir tilvirket i Norge ikke sendes tur/ retur halve kloden.

Distriktvennlig politikk

Industri- og Næringspartiet er Norges mest distriktsvennlige politiske parti. 

Ved å ta i bruk dagens digitale verktøy kan et hvilket som helst offentlig organ desentraliseres. Distriktene skal ikke dreneres for kunnskapsarbeidsplasser ved den sentraliseringsiveren vi nå ser fra de etablerte politiske styringspartiene.  Vi ser at lokalsykehus, tingretten, NAV og skattekontorene blir mer og mer sentralisert og lokalisert til fylkeshovedstedene. Dette mener vi er feil, vi ønsker å legge disse verdifulle kunnskapsarbeidsplassene dit folk vil bo.

Beredskap og selvforsyningsgrad

COVID-19 utfordringene har vist oss nødvendigheten av å være mer selvforsynt. 

Vi må legge til rette for beredskapslagre og økt produksjon av korn, melk og kjøtt.

INP vil gjeninføre medisinaldepot og foreslår at Norge igjen skal kunne produsere livsviktige medisiner slik at vi blir mindre avhengige av overnasjonale organisasjoner som EU eller andre nasjoners velvilje.

Kompetanseløft og fagutdanning

Norge har et av verdens beste skolesystem. Gratis skole for alle skal vi holde fast på. Vi ønsker å bygge flere studentboliger for å lette det økonomiske presset studentene har og vil at de heller skal fokusere på studiene fremfor å bekymre seg for husleia.

Vi vil gi Yrkesutdanningen et løft som hindrer "dropout". Fagplanen må gjenspeile faget og fokus på mer praksis fremfor høy grad av realfaglig innhold. Samtidig ønsker vi et parallelt løp for de som ønsker og evner et løp mot høyere utdanning.

Pensjonsløftet

INP vil løfte pensjons- og uføre reguleringen inn i det regulære lønnsoppgjørene mellom partene i arbeidslivet.  Et alternativ kan være å bruke eksisterende reguleringsmekanismer som frontfagsmodellen og eller et snitt av fremforhandlet lønnsoppgjør utregnet av SSB. 

INP vil stå som garantist mot underregulering av minstepensjoner.

EU og EØS-avtalen

INP ønsker å avslutte EØS-avtalen og heller fokusere på bilaterale handelsavtaler.

Norge er en del av WTO/EFTA selv om EØS avtalen sies opp. INP anser eksisterende folkeavstemming som førende ikke bare rådgivende. Vi vil kreve folkeavstemming før ny / forbedret handelsavtale underskrives.  


For INP er det viktig å ikke avstå selvråderett over våre naturressurser, domstoler, arbeidsliv og næringsliv. INP vil ikke stemme for en eventuell innmeldig til EU. INP anser EU som en lite demokratisk overnasjonal organisasjon.

Styrke velferdstaten

For å opprettholde en velfungerende velferdstat må staten ha inntekter. Utvikling og ikke avvikling vil være selve bærebjelken for en fortsatt god velferdstat.

Sikkerhet og forsvar

INP ønsker å gjenreise forsvaret, særlig i nordområdene. Andøya flystasjon skal bevares og forbedres. Vi vil lytte til Forsvarets egen ekspertise blant annet ved å bifalle deres anbefaling om en ny bataljon for Sør-Norge.

Vi vil styrke responstiden for syke ved  å benytte forsvarets transportmuligheter i nord.

AMK må styrkes og desentraliseres i større grad. Politi-nærreformen har vist at responstid i distriktene ikke er tilstrekkelig godt nok. INP ønsker å desentralisere politiressursene tilbake til bygd og småbyene.

Vindkraft

INP vil jobbe for å stanse all videre utbygging av vindkraft på land og i havet.

Vi vil reversere og tilbakestille så godt det lar seg gjøre. Alt for mye natur er ødelagt for alltid og det er begått irreversible inngrep i naturen som vil stå som åpne sår for alle fremtidige generasjoner.

Norge har ikke behov for vindkraft. INP vil jobbe for at eksisterende vannkraftverk blir oppgradert og forsynt med nye teknologiske løsninger. Videre vil vi prioritere det norske kraftmarkedet fremfor eksport og tilslutning til det internasjonale kraftmarkedet.

NAV

INP ønsker å spesialisere NAVs tjenester ved å dele NAV inn i fire nye tjenster. Vi vil også jobbe for en sterk desentralisering etter at tjenester er blitt sentralisert til fylkeshovedstedene.

1. NAV Arbeid

2. NAV Trygd

3. NAV Sosiale tjenester

4. NAV Pensjon


Samferdsel

Veinettet skal finansieres over statsbudsjettet. INP vil jobbe for å prioritere rassikring på utsatte steder og ønsker å utvikle hovedriksveien Oslo- Kristiansand-Stavanger-Bergen-Trondheim-Oslo.

Ferger skal være en del av veinettet.

Mer frakt på båt og tog. Vi vil jobbe for forlengelse av Nordnorgebanen.