Leverandørindustrien

I olje- og gassnæringen inkludert leverandørindustrien finnes det i dag ca. direkte 275.000 arbeidsplasser. I tillegg kommer ringvirkningene i by og bygd. Det er slik at «når det regner på presten, drypper det på klokkeren».

Uten arbeidsfolket i olje- og gassnæringen ville distriktene helt klart hatt en mye brattere vei opp mot velstanden vi ser i dag. Leverandørindustrien er prisgitt operatørselskapenes vilje og evne til å investere. Industri- og Næringspartiet vil jobbe aktivt for at operatørselskapenes rammebetingelser favoriserer norsk leverandørindustri.

INP vil samtidig jobbe med å hindre sosial dumping. Særlig er det innenfor ISO fagene vi ser at «billig» utenlandsk arbeidskraft, alt for ofte blir benyttet. Begrunnelsen vi ofte hører er at kontrakter er svært presset fra operatørselskapene og da er arbeidskraft og deres lønns- og arbeidsvilkår det spares inn på. Enkelte ganger står denne begrunnelsen i grell kontrast til bonus og lønnsfester eieren tar ut. Operatørselskapene skal betale det ISO koster, inkludert norske lønns- og arbeidsvilkår. Her vil operatørselskapene få utvidet ansvar i arbeidsmiljøloven, AML.

INP vil jobbe for at gründere og leverandører blir en integrert del av innovasjonsarbeidet vi er avhengig av. Oljen tar en dag slutt, og ny teknologi og næring må utvikles parallelt med avviklingen av oljenæringen.


INP vil aldri sette et datostempel for avvikling av olje- og gassnæringen.

Dette fordi vi mener den raskt vil erstattes av de store oljenasjonene og dermed kun være symbolpolitikk.


Å fjerne Norges viktigste inntektskilde uten å fremlegge eller i hvert fall sannsynliggjøre hva eller hvilken næring som skal komme som erstatning, vil INP jobbe meget sterkt imot. Leverandørindustrien vil være løsningen til Norges finansiering av fremtidens velferdsstat.