Equinor ASA

INP vil ta aktivt eierskap i forhold til eierandelen det norske folk har gjennom statens oljeselskap Equinor ASA. Equinor ASA har en særstilt rolle i det norske samfunnet, og har ansvar for å legge til rette for gode betingelser for en levende og kreativ leverandørindustri. Selskapet må være sitt ansvar bevisst og ikke presse en leverandørindustri unødig slik vi har sett tendenser til de senere årene med varierende oljepriser.

 

Norges befolkning stiftet i 1972 den norske stats oljeselskap, Statoil. Forut for stiftelsen av selskapet var det store, tunge, grundige politiske diskusjoner om hvor vidt selskapet skulle være statseid eller om vi skulle overlate driften av selskapet/oljevirksomheten til private utenlandske selskaper og forlange en viss prosentandel slik andre land på sørligere breddegrader hadde gjort.


Mulighetene var mange, men heldigvis fantes det politikere med visjoner og «is i magen». Statoil ble heleid av den norske stat og dermed den aller største bidragsyteren til den norske velferdsstat slik vi i dag kjenner den.


Statoil ASA har etter hvert fått nytt navn, Equinor ASA, og er fortsatt Norges viktigste selskap. Selskapet er imidlertid blitt delprivatisert og børsnotert. Det betyr ikke at det er noen umiddelbar fare for at norske interesser ikke blir ivaretatt gjennom statens eierandeler.


Det finnes imidlertid en vilje i det politiske landskapet, særlig i dagens regjering, for ytterligere å selge ned statens eierandeler i den tro at selskapet vil bli mer effektivt og dermed mer lønnsomt.


Dette er Industri- og Næringspartiet (INP) sterkt uenig i og vil gå motsatt vei med å kjøpe tilbake større deler av selskapet og gjøre selskapet mer lønnsomt ved å tildele konsesjoner, begrense selskapets utenlandssatsing, stanse selskapets feilslåtte planer om elektrifisering av sokkelen for å tekkes politiske klimavyer, og bedre rammebetingelser.


INP vil ta mer aktivt eierskap og instruere selskapet å bidra til å gjenreise/ bygge opp en verftsindustri i Norge for sine fremtidige prosjekter offshore. Equinor ASA skal, på lik linje med andre operatørselskaper, måtte bygge sine prosjekter i lavrisikoland. Tidligere har selskapet ikke bare feilinvestert og vist en ukultur i forhold til sine disposisjoner i USA, men også latt bygge en rekke prosjekter i økonomiske høyrisikoland, særlig i asiatiske lavkostland, der tapet har måttet avskrives gjennom det norske skattesystemet.


INP vil derfor på bakgrunn av erfaringer fra tidligere prosjekter definere økonomiske prosjekt lavrisikoland gradert opp til økonomiske prosjekt høyrisikoland. I dag får norske operatører avskrevet 78% av tapet de påføres ved prosjektoppføringer av offshore innretninger som skal installeres på norsk sokkel, selv om det faktisk forventes overskridelser, utsettelser og håpløse lite fagmessige utførelser. Vi vil gradere høyrisikoland med maks 20% tapsavskrivelse i de tilfellene selskapet har tatt unødig høy risiko, til 78% dersom du bygger i Norge / lavrisikoland.

 


Dette vil få en kraftig miljøforbedring med kortreiste teknologiske løsninger, mindre frakt av personell halve kloden rundt og ikke minst en mye enklere kontroll og oppfølging med byggingsarbeidene.


At de utenlandske verftene benytter mye lavtlønnet og ofte ufaglært arbeidskraft fra tredje verden, er vel dokumentert. Dette er helt uakseptabelt på norske prosjekter. Det har vært urovekkende høye dødsfall ved verftene på norske prosjekter som ikke ville vært akseptert dersom det samme skjedde i Norge i antall og omfang.


Norske arbeidsplasser skal bygge norske innretninger til norsk sokkel. Dette kan vi bidra til ved å jobbe for at Equinor ASDA går foran med et godt eksempel og stiller tilsvarende krav til leverandører og deres underleverandører.


Selskapet har vist at det ikke takler den tilliten det tillitsbaserte tilsynsregime PTIL gir dem, på en tilfredsstillende nok måte. Her vil INP aktivt jobbe via sitt aktive eierskap i styret for at selskapet har en profesjonalisert hovedverneombudstjeneste på heltid samt profesjonaliserte tillitsvalgte,  som blir involvert tidlig i prosjekter, sikkerhetsarbeidet, tilsynsarbeidet og omstillingsprosesser i selskapet, slik loven krever.