INDUSTRI- og NÆRINGSPARTIET

- Vi vil bygge Norge -

Om industri- og næringspartiet


INP ønsker ikke å være en del av det typiske politiske fargekartet.
Vi er et sentrumsorientert moderat parti med verdier fra både høyre og venstresiden i det politiske landskapet.
De tradisjonelle styringspartiene har aktivt etterlatt seg et politisk vakuum i det de har valgt å la seg polarisere av ytterfløyene.

Vår visjon:
INP ønsker utvikling ikke avvikling av olje- og gassindustrien og den tradisjonelle industrien i Norge.
INP skal være garantisten for forutsigbarhet, stabilitet og redusere byråkratiet som ofte oppleves som et hinder for nyskaping,
innovasjon og utvikling av nye arbeidsplasser/ næringer.
INP vil bygge Norge.
Vi ønsker å gjenreise forsvar, politi, lokalsykehusene og utdanningsinstitusjoner for å sikre bosetting i distriktene.
INP skal jobbe for å ivareta selvråderetten over nasjonale naturressurser og selvbestemmelsen over eget lovverk, ved å utfordre de overnasjonale regelverkene i EU/EØS.

Owe - live fra oljemuseet i Stavanger
                                                                                                                                                                                                                                                      
Om industri- og næringspartiet

Du når oss på telefon - 952 29 220


Industri- og næringspartiet krever folkeavstemning om EØS.


Industri- og næringspartiet krever folkeavstemning om EØS.Industri- og næringspartiet krever folkeavstemning om EØS.Industri- og næringspartiet krever folkeavstemning om EØS.
EØS er en avtale som legger så sterke føringer på samfunnsutvikling, velferdsstat og arbeidsliv at den truer den norske modellen.

INP mener at gjentatte ekspansjoner av avtalen er i strid med avtalens opprinnelige intensjon.
Det har vist seg at Norge avgir for mye suverenitet ved at vi blir tilknyttet stadig flere og flere EU-byråer og direktiver.

Vi ser at for norsk industri- og næringsliv, Norges befolkning og landets naturressurser, har dagens praksis av EØS avtalen
flere negative enn positive konsekvenser.

EUs energibyrå (ACER)
EUs jernbane byrå (ERA)
EUs arbeidsmarkedsbyrå (ELA)
EUs banktilsynsbyrå (EBA)
Dette er eksempler på byråer vi ønsker å tre ut av for å selv råde over eget arbeidsliv, egen finansnæring, egne naturressurser og
Norges domsavsigelser i høyesterett/ arbeidsretten.
INP krever at konsekvensene av en slik uttreden blir utredet av en uavhengig kommisjon og at resultatet skal gi grunnlag for endringer gjennom forhandlinger/ tilpasninger til ny/ eksisterende handelsavtale(r).

Basert på forhandlingsresultatet skal Norges befolkning avgjøre fortsatt EØS medlemskap eller utmelding.
Kompenserende tiltak skal være på plass før Norge eventuelt trer ut av avtalen.
INP krever at det legges til rette for en folkeavstemming der stortinget ber det norske folk om råd.

INP vil forholde seg til folkets råd
Se også E2 i partiprogrammet

VI VIL IKKE ØDELEGGE NORSK NATUR


VI VIL IKKE ØDELEGGE NORSK NATUR VI VIL IKKE ØDELEGGE NORSK NATUR
En av Industri- og næringspartiet's grunnleggende visjoner er å bevare miljøet.

Vindkraftverk på land og på havet er og blir derfor en viktig sak vi vil jobbe for å avskaffe.
På land ser vi enorme inngrep i urørt natur vi ikke kan tolerere.
Det er gitt konsesjoner til utbygging i folks rekreasjonsområder og i folks nærområder, med de støyproblemene dette medfører.
Vi ser at det ikke er tilstrekkelig krav til sikring av utslipp som oppsamling av hydraulikk- og smøreolje.
Det er en potensiell fare for at dette vil kunne havne i grunnvannet og forurense folks drikkevann.
I nordområdene ser vi at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til urbefolkningen, deres kultur og vil kunne fordrive næringsliv på vidda.
Microplast fra glassfiberarmerte vinger vil være et problem det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til.
Derfor må vinkraftverk stoppes og det må reverseres.
All utbygging må stanses og den ødelagte naturen må tilbakestilles så godt det lar seg gjøre ved å fjerne veiene som er bygget og alle synlige spor som kan fjernes etter ødeleggelsene.
Vi skylder våre etterkommere å forsøke å bøte på de enorme ødeleggelsene som er begått.
Norge trenger ikke vindkraftverk.
Ved å prioritere riktig, prioritere norsk næringsliv, norsk industri og norske husholdninger, vil vi ha nok kraft i overskuelig fremtid.
Ved å oppgradere norske vannkraftverk vil vi kunne møte et økt fremtidig behov for kraft.

Norges kyst og havområder er lite egnet for Vindkraftverk.
Vi har en værhard kyst som gjør at vindkraftverk blir lite tilgjengelig for vedlikeholds personell enten de skal ankomme vindkraftverk med båt eller helikopter.
Slik vi ser det, vil vindkraftverk fordrive annen tradisjonell næring dersom de skal lokaliseres på de få stedene som kan være egnet.
Vi ser at driften av slike vil være avhengig av betydelige subsidier, direkte og indirekte offentlige overføringer.
Microplast i havet vil være en enda større utfordring her på grunn av den stadige nedslipingen av plastbeskyttelsen på vingene.
INP vil jobbe fokusert for å hindre at havvindkraftverk blir etablert.

Se også E4 i Partiprogrammet  

BLI MEDLEM


*
*
*
*
*
*
*
*
*

Hvilke medlemskap passer for deg ?

 
 
 
 

Ved å melde deg inn I Industri- og Næringspartiet gjelder følgende: Medlemskapet er gyldig etter at medlemskontigenten er betalt. Medlemskontigenten betales for 12 mnd på forskudd Ny medlemsperiode forfaller til betaling etter 12 mnd Medlemskapet fornyes automatisk om ikke utmelding er mottatt. Ved forfalt, ikke betalt kontigent strykes medlemskapet Innbetalt kontigent refunderes ikke. Personopplysninger oppbevares iht datatilsynets regler, og vil ikke bli overlevert til tredjepart. Jeg godtar at min kontaktinformasjon kan brukes av Industri- og Næringspartiet for å kontakte meg med informasjon relatert til partiets virksomhet. Partiets data sikkerhetsansvarlig kan kontaktes på kristoffer@inpartiet.no Ved å trykke på SEND INN knappen  under her, godtar du disse reglene.

INDUSTRI-  og NÆRINGSPARTIET
inviterer deg herved til å støtte vårt
arbeide ved å tegne medlemskap.
Bli med oss å bygge Norge.

Med vennlig hilsen
INP
org.nr.924942703.

Aktuelle saker


Klikk/ dobbeltklikk for å åpne/lukke
En av Industri- og næringspartiet's grunnleggende visjoner er å bevare miljøet.
Vindkraftverk på land og på havet er og blir derfor en viktig sak vi vil jobbe for å avskaffe.
På land ser vi enorme inngrep i urørt natur vi ikke kan tolerere.
Det er gitt konsesjoner til utbygging i folks rekreasjonsområder og i folks nærområder, med de støyproblemene dette medfører.
Vi ser at det ikke er tilstrekkelig krav til sikring av utslipp som oppsamling av hydraulikk- og smøreolje. Det er en potensiell fare for at dette vil kunne havne i grunnvannet og forurense folks drikkevann.
I nordområdene ser vi at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til urbefolkningen, deres kultur og vil kunne fordrive næringsliv på vidda. Microplast fra glassfiberarmerte vinger vil være et problem det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til.
Derfor må vinkraftverk stoppes og det må reverseres.
All utbygging må stanses og den ødelagte naturen må tilbakestilles så godt det lar seg gjøre ved å fjerne veiene som er bygget og alle synlige spor som kan fjernes etter ødeleggelsene.
Vi skylder våre etterkommere å forsøke å bøte på de enorme ødeleggelsene som er begått.
Norge trenger ikke vindkraftverk.
Ved å prioritere riktig, prioritere norsk næringsliv, norsk industri og norske husholdninger, vil vi ha nok kraft i overskuelig fremtid.
Ved å oppgradere norske vannkraftverk vil vi kunne møte et økt fremtidig behov for kraft.
Norges kyst og havområder er lite egnet for Vindkraftverk.
Vi har en værhard kyst som gjør at vindkraftverk blir lite tilgjengelig for vedlikeholds personell enten de skal ankomme vindkraftverk med båt eller helikopter.
Slik vi ser det, vil vindkraftverk fordrive annen tradisjonell næring dersom de skal lokaliseres på de få stedene som kan være egnet.
Vi ser at driften av slike vil være avhengig av betydelige subsidier, direkte og indirekte offentlige overføringer.
Microplast i havet vil være en enda større utfordring her på grunn av den stadige nedslipingen av plastbeskyttelsen på vingene.
INP vil jobbe fokusert for å hindre at havvindkraftverk blir etablert.
Alderspensjonister og eldre arbeidstakere

INP har den ytterste respekt for de som har bygd det norske velferdssamfunnet til et av de beste landene i verden.
INP vil derfor jobbe for at de som har bidratt over et langt liv ikke blir salderingsposter i statsbudsjettene.
God eldreomsorg, rettferdige pensjoner og fleksible ordninger for eldre arbeidstakere burde være selvfølgeligheter i dagens Norge.
Dessverre er det ikke slik. Politikerne sier folk må stå lengre i jobb. Det er fordi man frykter at eldrebølgen skal koste for mye.
Det er lett å se et forenklet økonomisk, populistisk argument for dette. Hvis man jobber, trenger man ikke pensjon. Derved sparer man penger.
Denne retorikken er uverdig.
INP mener alderspensjonister og eldre arbeidstakere skal ha seg frabedt å bli redusert til utgiftsposter og bli karakterisert som byrder i samfunnet av politiske «broilere» som tjener 4-5 ganger det en pensjonist mottar fra Folketrygden.
INP vil kreve at:
 • Reduksjonen i pensjoner som følge av 0.75 formelen blir rettet opp umiddelbart.  Pensjonene reguleres tilsvarende generell lønnsutvikling i offentlig sektor tilbake til 2015.
 • Generell pensjonsalder holdes på dagens 67 år og med fleksibilitet ned mot 62 år, samt med stillingsvern opp til 72 år der det er relevant.  Enhver endring her skal komme pensjonistene til gode.
 • En mye sterkere likestillingslov mot diskriminering p.g.a. alder bør utredes.  Dagens lov er alt for svak og har ingen reell effekt.  Det er pinlig når bl.a. NRK rapporterer at de som rekrutterer til ledige stillinger automatisk legger bort søknader fra de over 50-55.  Denne dårlig skjulte, ulovlige praksisen medfører ingen sanksjoner for de som bryter loven.
For over 100 år siden fattet Stortinget det visjonære vedtaket å bygge Bergensbanen. Den gangen kostet den et statsbudsjett å bygge. Det var ingen økonom eller transport analyse som sa at dette var regningssvarende. Norge har aldri vært rikere og bedre rustet til å ha store visjoner.

INP lanserer med dette visjonen om å bygge jernbane til Alta.
INP vil jobbe for at jernbanen skal forlenges nordover til Alta og Tromsø, tilknyttet Ofotbanen ved Narvik.
Dette kan finansieres ved en «under streken» allokering fra oljeinntektene.
Vi mener en slik utbygging vil komme fremtidige generasjoner til gode gjennom tilrettelegging for utvikling av industri og næring i Nord-Norge.
Tilknytningen til Ofotbanen er viktig og skal utvikles videre som en alternativ rute i tilfelle av ekstreme værforhold og andre forstyrrelser. Vi vil også vurdere et sidespor vestover mot Lofoten / Vesterålen. Utgangspunktet er godstrafikk.
Vi ser en framtid hvor havbruk blir en enda mer sentral næring og vi vil bort fra vei og over på bane i den grad det er mulig. I tillegg gir det mulighet for økt persontransport med tog i stedet for fly.
Det kan også gi landforsvaret mulighet for bedre mobilitet.

Så ønsker vi at det skal brukes mindre tid og ressurser på utredninger og mere på bygging og fremdrift enn vi er vant til
INP ønsker å legge forholdene bedre til rette for gründere som ønsker å skape, innovere og tilby tjenester til private bedrifter og til det offentlige.

Norge vil trenge mange nye arbeidsplasser i årene som kommer.
INP vil derfor jobbe for at Grundere skal få en "etableringspermisjon" fra NAV som tilsvarer 3,5G i etableringsfasen.
Beløpet reduseres tilsvarende ved uttak av lønn/ utbytte, eller ved andre utbetalinger fra det nyetablerte foretaket.
INP vil jobbe for mindre byråkrati og et forenklet skatte- og avgifts regime for å hjelpe denne utrolig viktige sektoren til videre vekst og verdiskapning.
INP ønsker å se på avskrivninger og bedriftskattelettelser for gründere, men også for etablerte småbedrifter i hele landet.
Forskuddsbeskatning kan ofte oppleves som urettferdig og at regelverket generelt er komplisert.
 • INP vil fjerne forskuddsskatten, da den virker direkte etableringsfiendtlig og oppfattes som urettferdig. Med dette vil en gjøre det enklere for små bedrifter å etablere seg.
 • Rapportering: Vi ønsker en mer aktiv bruk av ALTINN som rapporteringsplattform, noe som vil medføre reduserte kostnader for næringslivet. Vi ønsker å forenkle og modernisere regelverket og forbedre det digitale rapporteringssystemet.
 • Arbeidsgiveravgift: INP vil at det skal lønne seg å ansette og ønsker derfor null arbeidsgiveravgift de første 2 årene etter oppstart for små bedrifter med opptil 10 ansatte. For å unngå utnyttelse av ordningen, ved at for eksempel selskaper startes opp igjen etter en styrt konkurs/ avvikling etter de to første årene, ønsker INP en automatisk karanteneordning knyttet opp mot de som deltar i eierstrukturen av selskapet.
 • MOMS/MVA: INP vil vurdere heving av grensen for MVA-registrering og redusere rapporteringskravene dersom dette er formålstjenlig for foretak i en oppstartsfase.Det er samtidig naturlig å se på om dette vil redusere konkurransen fra mindre seriøse aktører, spesielt innen håndverksfagene.Vi vil lytte til bransjen for å unngå utilsiktet konkurransevridning.
 • Revisorplikt: INP vil vurdere konsekvensene av å heve omsetningsgrensen for revisorplikten.Intensjonen er å redusere tidsbruk og kostnader for gründere. En slik endring vil bare videreføre dagens regelverk med en høyere grense.
KOLLEKTIVTILBUD - BOMPENGER

INP vil jobbe for en transportsmessig utgiftsreduksjon for arbeidstagere og studenter som må forflytte seg for å komme til og/eller levere på jobb, skole eller barnehage.
Vi tenker å balansere dette mellom by og land på følgende måte:

INP ønsker å gjøre kollektivtransport gratis etter modell av Luxembourg der det er gratis på alle tog med unntak av 1klasse, inn til og i bykjernene. Dette skal gjelde for arbeidstagere og studenter som må forflytte seg for å komme til eller levere på jobb, skole eller barnehage. Transport økonomisk institutt er nok ikke enige, men vi mener dette kan forsvares.

INP er imot dagens måte å finansiere veiprosjekter på.
Vi ønsker en mer rettferdig veiprising der det er kollektivtilbud, og ønsker å ta i bruk teknologi, som gjør at man betaler for det man bruker, der også vekten på transportmidler regnes med.
INP mener det ikke skal være bompenger på noen av de strekningene som ikke har kollektivtilbud.
Samtidig ønsker vi å skjerme småbarnsfamilier som vil kunne bli uforholdsmessig hardt rammet.
INP ønsker å utvikle et system der denne gruppen med barn under 18 år, har et maksbeløp ift antall barn under 18 år.
Dette skal dekkes inn blant annet ved at El.biler likestilles alle andre transportmidler.
MC skal fortsette å kunne kjøre gratis.

NAV har ansvar for å tilby kvalifiserte tjenester til brukerne med kompetent rådgivning.
INP ønsker å reorganisere NAV ved å dele etaten inn i fire hovedområder.

 • Alderspensjon  Administrasjon av Alderspensjoner legges inn i en egen avdeling i NAV. Denne kan sitte omtrent hvor som helst i landet og er egnet til plassering utenfor Oslo/Viken. Alderspensjon er ca. 50% av hele budsjettet til Arbeids- og Sosialdepartementet. Administrasjonen av Alderspensjon er imidlertid mindre arbeidskrevende enn de andre oppgave NAV behandler. Saksbehandling og vedlikehold er relativt automatiske prosesser.
 • Arbeid
 • Trygdeytelser
 • Sosiale tjenester

Disse tjenestene skal ha integrerte løsninger uten vanntette skott. INP vil gå inn for desentraliserte tjenester for å sikre at arbeidsplassene NAV selv skaper forblir i distriktene. Lokale variasjoner er ofte begrenset av sentrale behov for å gjøre tjenester like. Vi ønsker at det skal tas hensyn til lokale variasjoner.

På denne måten mener vi i INP at NAV kan bli et statlig tjeneste organ med spesialisert rådgivning og lojal kunnskap om behov.

Vi mener at det ikke fungerer godt nok at alt for mange skal kunne litt for lite om alt for mye.
Spesialiserte tjenester vil ivareta brukernes rettigheter til gode tilrettelagte tjenester.
Omskjæring skal ikke være tillat, ut i fra hverken religiøst- og/eller tradisjon/kultur perspektiv.
Dette være seg gutter eller jenter. INP ser at det bør være en lovlig hjemmel for fysisk medisinsk begrunnet omskjæring. INP vil gå inn for strengt forbud mot omskjæring og kjønnslemlestelse av barn, inkludert omskjæring av guttebarn.
Det å skulle foreta en abort er det ingen som ser lett på, ei heller vi i INP.
Det å ta en beslutning om at abort er eneste utvei er det kvinnen selv og hennes familie som er best skikket til å ta. Vi i INP ønsker ikke at en nemd eller dens like skal være med i en slik avgjørelse. Den enkelte kvinne skal få råd og veiledning av sin lege og annet helsepersonell hvis ønskelig for å fatte en riktig beslutning for seg selv og sin familie. Det å ha en nemd som skal vurdere dette er nedverdigende og ikke minst en ekstra belastning for den enkelte i en tung situasjon.

INP ønsker å reversere innstrammingene i abortloven som ble vedtatt mot folkeflertallet sommeren 2019.
INP vil støtte en utvidelse av retten til selvbestemt abort til uke 18.
INP ser nødvendigheten i å innføre Arbeids- og miljøloven som et overordna lovverk for sjøfolk. Vi anser AML som et viktig overordnet lovverk og at den skal være hoved lovgivning for alle arbeidstakere innen Norsk økonomisk sone. Det vil medføre endring for Skipsarbeiderloven (SAL) og Skipssikkerhetsloven (SSL), for å gi alle arbeidstakere i Norge samme vern.
INP vil jobbe for å fjerne "Matskatten". Vi mener denne typen skatt på mat våre oljearbeidere må betale slår helt feil ut.
Alle som tjener 600.000 eller mer må betale skatt av maten de spiser ombord på innretningen. Å sette en slik kunstig grense sier sitt om hvor håpløs denne særlige skatten er.

Denne gruppen kan ikke velge å kjøpe mat i nærbutikken, ta med seg egen mat eller lage maten selv. De jobber normalt 12 timer hver dag/ nattskift i 14 dager. De er henvist til å spise i matsalen og den maten selskapet tilbyr.
INP mener denne typen skatt strider mot prinsippet om innkreving av skatter i Norge.

Bli med på eventyret


 
0