INDUSTRI- og NÆRINGSPARTIET

- Stabilitet og forutsigbarhet -

Om industri- og næringspartiet


INP ønsker ikke å være en del av det typiske politiske fargekartet.
Vi er et sentrumsorientert moderat parti med verdier fra både høyre og venstresiden i det politiske landskapet.
De tradisjonelle styringspartiene har aktivt etterlatt seg et politisk vakuum i det de har valgt å la seg polarisere av ytterfløyene.

Vår visjon:
INP ønsker utvikling ikke avvikling av olje- og gassindustrien og den tradisjonelle industrien i Norge.
INP skal være garantisten for forutsigbarhet, stabilitet og redusere byråkratiet som ofte oppleves som et hinder for nyskaping,
innovasjon og utvikling av nye arbeidsplasser/ næringer.
Vi ønsker å gjenreise forsvar, politi, lokalsykehusene og utdanningsinstitusjoner for å sikre bosetting i distriktene.
INP skal jobbe for å ivareta selvråderetten over nasjonale naturressurser og selvbestemmelsen over eget lovverk, ved å utfordre de overnasjonale regelverkene i EU/EØS.
Om industri- og næringspartiet

Bli med på eventyret


0
0

Aktuelle saker


Klikk/ dobbeltklikk for å åpne/lukke
For over 100 år siden fattet Stortinget det visjonære vedtaket å bygge Bergensbanen. Den gangen kostet den et statsbudsjett å bygge. Det var ingen økonom eller transport analyse som sa at dette var regningssvarende. Norge har aldri vært rikere og bedre rustet til å ha store visjoner.

INP lanserer med dette visjonen om å bygge jernbane til Alta.
INP vil jobbe for at jernbanen skal forlenges nordover til Alta og Tromsø, tilknyttet Ofotbanen ved Narvik.
Dette kan finansieres ved en «under streken» allokering fra oljeinntektene.
Vi mener en slik utbygging vil komme fremtidige generasjoner til gode gjennom tilrettelegging for utvikling av industri og næring i Nord-Norge.
Tilknytningen til Ofotbanen er viktig og skal utvikles videre som en alternativ rute i tilfelle av ekstreme værforhold og andre forstyrrelser. Vi vil også vurdere et sidespor vestover mot Lofoten / Vesterålen. Utgangspunktet er godstrafikk.
Vi ser en framtid hvor havbruk blir en enda mer sentral næring og vi vil bort fra vei og over på bane i den grad det er mulig. I tillegg gir det mulighet for økt persontransport med tog i stedet for fly.
Det kan også gi landforsvaret mulighet for bedre mobilitet.

Så ønsker vi at det skal brukes mindre tid og ressurser på utredninger og mere på bygging og fremdrift enn vi er vant til
INP ønsker å legge forholdene bedre til rette for gründere som ønsker å skape, innovere og tilby tjenester til private, bedrifter og til det offentlige. 
Norge vil trenge mange nye arbeidsplasser i årene som kommer.
Derfor ønsker vi i Industri-og næringspartiet INP, at Grundere skal få en "etableringspermisjon" fra NAV som tilsvarer 3,5G i etableringsfasen. Beløpet reduseres tilsvarende uttaket av lønn/ utbytte eller andre utbetalinger fra det nyetablerte foretaket.

INP vil jobbe for mindre byråkrati og et forenklet skatte- og avgifts regime for å hjelpe denne utrolig viktige sektoren til videre vekst og verdiskapning. INP ønsker å se på avskrivninger, bedriftskattelettelser for gründere, men også for etablerte småbedrifter i hele landet.
  • Forskuddsbeskatning kan ofte oppleves som urettferdig og at regelverket generelt er komplisert.        INP vil fjerne forskuddsskatten da den virker direkte etableringsfiendtlig og er en meget lite rettet skatt. Dette vil dermed vil lette nyetablerings mulighetene for små bedrifter
  • Rapportering: Vi ønsker en mer aktiv bruk av ALTINN som rapporteringsplattform, noe som vil medføre reduserte kostnader for næringslivets. Vi ønsker å forenkle og modernisere regelverk og forbedre det digitale rapporteringssystemet.
  • Arbeidsgiveravgift: INP vil at det skal lønne seg å ansette og ønsker en utredning av redusert arbeidsgiveravgift de første 2 årene etter oppstart for små bedrifter med opptil 10 ansatte.                    Det forutsettes at ordningen ikke skaper konkurransevridning, eller annen utnyttelse av ordningen 
  • MOMS/MVA: Vurdere heving av grensen for MOMS registrering, spesielt for små håndverksforetak. Dette vil redusere rapporteringskravene og stemme opp for konkurransen fra useriøse aktører
  • Revisorplikt: Heve grensen for revisorplikten for små aksjeselskap som ikke er børsnotert.  Dette vil spare tid og kostnad for mange mindre SMBs.  I stedet kan hyppigere ettersyn fra skatteetaten vurderes
KOLLEKTIVTILBUD - BOMPENGER

INP vil jobbe for en transportsmessig utgiftsreduksjon for arbeidstagere og studenter som må forflytte seg for å komme til og/eller levere på jobb, skole eller barnehage.
Vi tenker å balansere dette mellom by og land på følgende måte:

INP ønsker å gjøre kollektivtransport gratis etter modell av Luxembourg der det er gratis på alle tog med unntak av 1klasse, inn til og i bykjernene. Dette skal gjelde for arbeidstagere og studenter som må forflytte seg for å komme til eller levere på jobb, skole eller barnehage. Transport økonomisk institutt er nok ikke enige, men vi mener dette kan forsvares.

INP er imot dagens måte å finansiere veiprosjekter på.
Vi ønsker en mer rettferdig veiprising der det er kollektivtilbud, og ønsker å ta i bruk teknologi, som gjør at man betaler for det man bruker, der også vekten på transportmidler regnes med.
INP mener det ikke skal være bompenger på noen av de strekningene som ikke har kollektivtilbud.
Samtidig ønsker vi å skjerme småbarnsfamilier som vil kunne bli uforholdsmessig hardt rammet.
INP ønsker å utvikle et system der denne gruppen med barn under 18 år, har et maksbeløp ift antall barn under 18 år.
Dette skal dekkes inn blant annet ved at El.biler likestilles alle andre transportmidler.
MC skal fortsette å kunne kjøre gratis.

NAV har ansvar for å tilby kvalifiserte tjenester til brukerne med kompetent rådgivning.
INP ønsker å reorganisere NAV ved å dele etaten inn i fire hovedområder.

  • Alderspensjon  Administrasjon av Alderspensjoner legges inn i en egen avdeling i NAV. Denne kan sitte omtrent hvor som helst i landet og er egnet til plassering utenfor Oslo/Viken. Alderspensjon er ca. 50% av hele budsjettet til Arbeids- og Sosialdepartementet. Administrasjonen av Alderspensjon er imidlertid mindre arbeidskrevende enn de andre oppgave NAV behandler. Saksbehandling og vedlikehold er relativt automatiske prosesser.
  • Arbeid
  • Trygdeytelser
  • Sosiale tjenester

Disse tjenestene skal ha integrerte løsninger uten vanntette skott. INP vil gå inn for desentraliserte tjenester for å sikre at arbeidsplassene NAV selv skaper forblir i distriktene. Lokale variasjoner er ofte begrenset av sentrale behov for å gjøre tjenester like. Vi ønsker at det skal tas hensyn til lokale variasjoner.

På denne måten mener vi i INP at NAV kan bli et statlig tjeneste organ med spesialisert rådgivning og lojal kunnskap om behov.

Vi mener at det ikke fungerer godt nok at alt for mange skal kunne litt for lite om alt for mye.
Spesialiserte tjenester vil ivareta brukernes rettigheter til gode tilrettelagte tjenester.
Omskjæring skal ikke være tillat, ut i fra hverken religiøst- og/eller tradisjon/kultur perspektiv.
Dette være seg gutter eller jenter. INP ser at det bør være en lovlig hjemmel for fysisk medisinsk begrunnet omskjæring. INP vil gå inn for strengt forbud mot omskjæring og kjønnslemlestelse av barn, inkludert omskjæring av guttebarn.
Det å skulle foreta en abort er det ingen som ser lett på, ei heller vi i INP.
Det å ta en beslutning om at abort er eneste utvei er det kvinnen selv og hennes familie som er best skikket til å ta. Vi i INP ønsker ikke at en nemd eller dens like skal være med i en slik avgjørelse. Den enkelte kvinne skal få råd og veiledning av sin lege og annet helsepersonell hvis ønskelig for å fatte en riktig beslutning for seg selv og sin familie. Det å ha en nemd som skal vurdere dette er nedverdigende og ikke minst en ekstra belastning for den enkelte i en tung situasjon.

INP ønsker å reversere innstrammingene i abortloven som ble vedtatt mot folkeflertallet sommeren 2019.
INP ser nødvendigheten i å innføre Arbeids- og miljøloven som et overordna lovverk for sjøfolk. Vi anser AML som et viktig overordnet lovverk og at den skal være hoved lovgivning for alle arbeidstakere innen Norsk økonomisk sone. Det vil medføre endring for Skipsarbeiderloven (SAL) og Skipssikkerhetsloven (SSL), for å gi alle arbeidstakere i Norge samme vern.
INP vil jobbe for å fjerne "Matskatten". Vi mener denne typen skatt på mat våre oljearbeidere må betale slår helt feil ut.
Alle som tjener 600.000 eller mer må betale skatt av maten de spiser ombord på innretningen. Å sette en slik kunstig grense sier sitt om hvor håpløs denne særlige skatten er.

Denne gruppen kan ikke velge å kjøpe mat i nærbutikken, ta med seg egen mat eller lage maten selv. De jobber normalt 12 timer hver dag/ nattskift i 14 dager. De er henvist til å spise i matsalen og den maten selskapet tilbyr.
INP mener denne typen skatt strider mot prinsippet om innkreving av skatter i Norge.

Viktig info angående støtteerklæringer til oss.


Partiregisteret i Brønnøysund krever at original skjema for underskrifter må sendes inn. Det holder ikke med kopier dessverre. Det er veldig viktig at all info skrives tydelig, helst blokkbokstaver. Dette gjør det mye enklere for oss. 

NB Husk fullstendig postadresse og fødselsdato (6 siffer)

INP v/ Owe Ingemann Waltherzøe Utsikten 9 3911 Porsgrunn

Last ned skjemaet her: Støtteerklæring INP.docx