Industri- og Næringspartiet (INP)

Helse, næring og velferd

Vår visjon

INP ønsker utvikling, ikke avvikling. Norge trenger nyindustrialisering fremfor å avvikle blant annet olje- og gassnæringen eller landbrukets produksjon av rødt kjøtt slik flere politiske partier på Stortinget i dag går inn for. Kraftkrevende industri vil antagelig stå øverst på listen av avviklingstruede næringer nest etter olje.


INP skal være garantisten for stabilitet, forutsigbarhet og for en reduksjon av det byråkratiet som ofte oppleves som et hinder for nyskaping, innovasjon og utvikling av nye arbeidsplasser og næringer.


INP vil bygge Norge.
Vi ønsker å desentralisere, gjenreise forsvar, få politiet tilbake i distriktene, flere lokalsykehus, desentralisere kunnskapsarbeidsplasser og utdanningsinstitusjoner for å sikre bosetting i distriktene.

Helse, næring og velferd skal også stå i fokus


INP skal jobbe for å ivareta selvråderetten, høyne beredskapen for mat og medisiner og øke selvforsyningsgraden. Vi mener det er helt naturlig at Norge selv skal råde over naturressurser, over eget lovverk inkludert domstolene, interne arbeidsmarked og enegiproduksjon. For å få dette til er det tvingende nødvendig å jobbe for at Norge skal si opp EØS avtalen.


INP vil verne om vårt aller største konkuransefortrinn, vannkraften. Vi anerkjenner at vi har et høyere lønnsnivå i Norge kontra enkelte andre konkurrerende europeiske land. Vi har som samfunn "spleiset" på vannkraftutbygging i mange tiår. Dette har gitt oss et konkuransefortrinn få eller ingen andre europeiske land kan måle seg med. Vannkraften vår er svært ettertraktet da den er ren, grønn og stabil. Vi ønsker å prioritere det norske markedet, norsk industri, norske husholdninger, norske offentlige bygg, små og mellomstore bedrifter, det norske landbruket og jernbanen.

Det å elektrifisere norsk sokkel ser vi på som et symbolpolisk tiltak som ikke vil redusere noe nevneverdig på den globale klimagassreduksjonen og vil medføre økt press på kraftmarkedet som betyr høyere pris på strøm til det norske markedet og høyere nettleieutgifter. Vindkraft ser vi på som helt unødvendig og naturødeleggende.

Siste nytt fra INP

Norsk deltagelse i Parisavtalen har i beste fall en symbolsk verdi, vi vil bruke kontingentpengene på miljøtiltak som monner


INP mener norsk deltagelse koster for mye i forhold til symbolverdien Norges underskrift innebærer. Europas energibærere er ca. 70-75% fossilt. Norge har 65-70% ren, kortreist vannkraft. Norge stiller derfor i en særstilling som har tatt sitt grønne skifte gjennom hele forrige århundre ved å ikke velge kullkraft som store deler av verden har gjort og fortsatt gjør. Å forsøke å halvere et klimautslipp som regnes i promille i forhold til det globale utslippet, vil koste alt for mye vs nytten. Vi har full forståelse for at norske politikere ikke har hatt "guts" nok til å stå imot verdens ledere og har veldig lyst til å fremstå som "klimagullgutten" i klassen. Men dette blir ren walkover/en kjøpeseier med null verdi for klimaet. Det blir en provoserende parademarsj for de landene som er betydelig mindre bemidlet enn Norge. Å elektrifisere norsk sokkel, elektrifisere ferger, subsidiere vindkraftverk på land og havet samt statlige overføringer for CO2 fangst, vil ikke få støtte fra INP.

Norge har derimot alle forutsetninger for å være en miljøkjempe, INP vil lansere "Plast for penger" der folk langs de 10 elvene som forsøpler mest får penger for søppelet i stedet for å kaste det i elven som fører det til havet. Dette skal klimamiliardene finansiere sammen med en del fra bistandsbudsjettene.

VI VIL IKKE ØDELEGGE NORSK NATUR

En av Industri- og Næringspartiets grunnleggende visjoner er å bevare miljøet

Vindkraftverk på land og på havet er og blir derfor en viktig sak vi vil jobbe for å avskaffe.
På land ser vi enorme inngrep i urørt natur vi ikke kan tolerere.
Det er gitt konsesjoner til utbygging i folks rekreasjonsområder og i folks nærområder, med de støyproblemene dette medfører.


Vi ser at det ikke er tilstrekkelig krav til sikring av utslipp som oppsamling av hydraulikk- og smøreolje.
Det er en potensiell fare for at dette vil kunne havne i grunnvannet og forurense folks drikkevann.
I nordområdene ser vi at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til urbefolkningen og deres kultur, og vil kunne fordrive næringsliv på vidda.


Derfor må vindkraftverk stoppes og ødeleggelsene utbyggingene har skapt må reverseres.