INDUSTRI- og NÆRINGSPARTIET

- Forutsigbarhet og stabilitet -

Om industri- og næringspartiet


INP ønsker ikke å være en del av det politiske fargekartet.
Vi er et sentrumsorientert moderat parti med verdier fra både høyre og venstresiden i det politiske landskapet.
De tradisjonelle styringspartiene har aktivt etterlatt seg et politisk vakuum i det de har valgt å la seg polarisere av ytterfløyene.

Vår visjon:
INP ønsker utvikling ikke avvikling av olje- og gassindustrien og den tradisjonelle industrien i Norge. INP skal være garantisten for forutsigbarhet, stabilitet og redusere byråkratiet som ofte oppleves som et hinder for nyskaping, innovasjon og utvikling av nye arbeidsplasser/ næringer.
Vi ønsker å gjenreise forsvar, politi, lokalsykehusene og utdanningsinstitusjoner for å sikre bosetting i distriktene.
INP skal jobbe for å ivareta selvråderetten over nasjonale naturressurser og selvbestemmelsen over eget lovverk, ved å utfordre de overnasjonale regelverkene i EU/EØS.
Viktig info angående støtteerklæringer til oss.


Partiregisteret i Brønnøysund krever at original skjema for underskrifter må sendes inn. Det holder ikke med kopier dessverre. Det er veldig viktig at all info skrives tydelig, helst blokkbokstaver. Dette gjør det mye enklere for oss. 

NB Husk fullstendig postadresse og fødselsdato (6 siffer)

INP v/ Owe Ingemann Waltherzøe Utsikten 9 3911 Porsgrunn

Last ned skjemaet her: Støtteerklæring INP.docx

Bli med på eventyret


0
0

Vår Politikk a-å


INP er imot dagens måte å finansiere veiprosjekter på. Vi ønsker en mer rettferdig veiprising og ønsker å ta i bruk teknologi som gjør at man betaler for det man bruker der vekten på transportmidler også regnes med. Samtidig ønsker vi å skjerme småbarnsfamilier som vil kunne bli uforholdsmessig hardt rammet. INP ønsker å utvikle et system der denne gruppen med barn under 17 år,  har et maksbeløp ift antall barn under 17 år. Dette skal dekkes inn blant annet ved at El.biler likestilles alle andre transportmidler. MC skal fortsette å kunne kjøre gratis.
INP ønsker å bidra til innovasjon, nyskaping, nyetableringer og andre som ønsker å skape seg selv et utkomme ved å etablere seg som selvstendig næringsdrivende. Norge vil trenge mange nye arbeidsplasser i årene som kommer. Derfor ønsker vi i Industri-og næringspartiet INP, at Grundere skal få en "etableringspermisjon" fra NAV som tilsvarer 3,5G i etableringsfasen. Beløpet reduseres tilsvarende uttaket av lønn/ utbytte eller andre utbetalinger fra det nyetablerte foretaket. INP ønsker å utvikle et enklere byråkrati for nyetableringer der målet er at all rapportering til myndighetene går via Altinn.
Det er ingen som ser lett på abort. Abort er ofte en tung avgjørelse som den enkelte selv er best skikket til å treffe den riktige og endelige avgjørelsen. Kvinners rett til selvbestemmelse over egen kropp er viktig for INP.
INP ønsker å endre dagens abortlov ved å gjeninnføre de innstramminger som ble gjort i paragraf 2C, det skal være opp til kvinnen selv å ta avgjørelsen om foster reduksjon. 
INP ser nødvendigheten i å innføre Arbeids- og miljøloven som et overordna lovverk for sjøfolk. Vi anser AML som et viktig overordnet lovverk og at den skal være hoved lovgivning for alle arbeidstakere innen Norsk økonomisk sone. Det vil medføre endring for Skipsarbeiderloven (SAL) og Skipssikkerhetsloven (SSL), for å gi alle arbeidstakere i Norge samme vern.
Omskjæring skal ikke være tillat, utfra et religiøst eller tradisjonell årsak. Dette være seg gutter eller jenter. INP ser at det bør være en lovlig hjemmel for fysisk medisinsk begrunnet omskjæring. INP vil gå inn for strengt forbud mot omskjæring og kjønnslemlestelse av barn, inkludert omskjæring av guttebarn.
INP vil jobbe for å fjerne "Matskatten". Vi mener denne typen skatt på mat våre oljearbeidere må betale slår helt feil ut.
Alle som tjener 600.000 eller mer må betale skatt av maten de spiser ombord på innretningen. Å sette en slik kunstig grense sier sitt om hvor håpløs denne særlige skatten er.

Denne gruppen kan ikke velge å kjøpe mat i nærbutikken, ta med seg egen mat eller lage maten selv. De jobber normalt 12 timer hver dag/ nattskift i 14 dager. De er henvist til å spise i matsalen og den maten selskapet tilbyr.
INP mener denne typen skatt strider mot prinsippet om innkreving av skatter i Norge.